Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ψυχική υγεία και bullying: παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

Σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψυχική υγεία και bulling: παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης», διάρκειας 200 ωρών και διάρκεια μέχρι 16/05/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ανάλυση του φαινομένου του εκφοβισμού και η εκμάθηση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης του. Πιο συγκεκριμένα οι επιμορφούμενοι θα εμβαθύνουν στις έννοιες του θυμού και της επιθετικότητας, που είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την εκδήλωση του φαινομένου του εκφοβισμού. Θα διερευνήσουν τις μορφές του εκφοβισμού και τις διαφορές που έχουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Θα έρθουν σε επαφή με διάφορα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου καθώς και με εναλλακτικές μορφές πρόληψης και αντιμετώπισης προωθώντας ταυτόχρονα την ψυχική υγεία των μαθητών.  Επίσης, θα αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς.

 

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 08/02/2021

Δίδακτρα: 300€

 

Ετήσιο Σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, Αποδοχή, Ένταξη και Σχολείο (Διάρκεια: 500 ώρες)

Σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, Αποδοχή, Ένταξη και Σχολείο», διάρκειας 500 ωρών (ετήσιο) και διάρκεια μέχρι 28/11/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εις βάθος επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια: 500 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 08/02/2021

Δίδακτρα: 600€

 

Εργαλεία LEGO στην Εκπαίδευση

Σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εργαλεία LEGO στην Εκπαίδευση», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 05/09/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 08/02/2021

Δίδακτρα: 480€

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο (π.χ. eclass). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Τα εργαλεία LEGO® για την εκπαίδευση, παρέχουν πρακτικές εμπειρίες προγραμματισμού και κατασκευών που χρειάζονται οι μαθητές για να εξερευνήσουν και να εμβαθύνουν σε έννοιες, τεχνολογίες που συνδέονται με την επιστημολογία  STEM και εκπαιδευτικής ρομποτικής, όταν οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε επίλυση πραγματικών προβλημάτων . Η χρήση των «έξυπνων» LEGO® κομματιών (smart bricks) και των εργαλείων προγραμματισμού που παρέχει, προκαλούν την  φυσική περιέργεια των μαθητών για διερευνητική/ανακαλυπτική μάθηση, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ουσιαστική επικοινωνία, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να είναι συνεργατικοί και να εμπλακούν στις πρακτικές των επιστημόνων και των μηχανικών. Επιπροσθέτως τους βοηθούν να αναπτύξουν κρίσιμες δεξιότητες σκέψης με έναν διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο, δεξιότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα, όπως εγκάρσιες και ήπιες δεξιότητες . Τα εργαλεία LEGO® φέρνουν το δημιουργικό πνεύμα και την κριτική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων, παράλληλα με τη σχεδίαση μηχανικών και ρομποτικών μερών. Με τα εργαλεία αυτά, οι μαθητές διερευνούν προβλήματα, που συνδέονται με  τον πραγματικό κόσμο, και σχεδιάζουν λύσεις, τις οποίες επικοινωνούν και μοιράζονται με τους συμμαθητές τους. Ο μαθητής τοποθετείται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και γίνεται ερευνητής.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφωμένος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Να κατανοεί πως η εκπαιδευτική ρομποτική εισάγεται στο διδακτικό πλαίσιο
 2. Να κατανοεί τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις (π.χ. Τεχνικός Σχεδιασμός, Problem Based Learning, Μέθοδος Project, Διερευνητική μάθηση), ως διδακτικά σενάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής
 3. Να κατανοεί τη δομή ενός διδακτικού σεναρίου
 4. Να σχεδιάζει δικά του διδακτικά σενάρια με τη χρήση εργαλείων LEGO®
 5. Να χρησιμοποιεί εικονικά εργαλεία σχεδίασης της LEGO® (π.χ. LEGO Digital Designer)
 6. Να σχεδιάζει διδακτικά σενάρια με πλατφόρμες της LEGO® (WEDO 2.0, SPIKE, EV3 Mindstorms)
 7. Να εφαρμόζει στην πράξη τα εργαλεία που έχει διδαχθεί.
 8. Να σχεδιάζει και να παράγει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. H Επιστήμη των Υπολογιστών, η Τεχνολογία, η Πληροφορία και η Επικοινωνία
 2. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις
 3. Βασικά θέματα Προγραμματισμού και Αλγοριθμικής – Μέρος Α
 4. Βασικά θέματα Προγραμματισμού και Αλγοριθμικής – Μέρος Β
 5. Εργαλεία LEGO και Διδακτικά σενάρια
 6. Εργαστήριο δεξιοτήτων – Μέρος Α
 7. Εργαστήριο δεξιοτήτων – Μέρος Β

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές τους, με τη χρήση υποστηρικτικών λογισμικών συστημάτων είτε unplugged(χωρίς αξιοποίηση ΗΥ) με την μορφή τεχνουργημάτων. Το πρόγραμμα στοχεύει  να εφοδιάσει τόσο με θεωρητικές γνώσεις περί παιδαγωγικής προσέγγισης και διδασκαλίας, όσο και με πρακτικές κατάλληλες γνώσεις λογισμικών και υλικών LEGO®, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν εξ ολοκλήρου μαθησιακές δραστηριότητες και σενάρια βασισμένα στην STEAM(STEM+Art) προσέγγιση, δηλαδή βασισμένα σε πραγματικά προβλήματα, ανάλογα με την ειδικότητά τους και το ηλικιακό κοινό τους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τις παιδαγωγικές αλλά ψηφιακές δραστηριότητες στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν.

Η ελληνική Μουσική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η ελληνική Μουσική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», διάρκειας 480 ωρών και διάρκεια μέχρι 27/06/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διάρκεια: 480 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 15/02/2021

Δίδακτρα: 650€

Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή σε εκπαιδευτικές δομές & χώρους πολιτιστικής αναφοράς

Σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή σε Εκπαιδευτικές Δομές & Χώρους Πολιτιστικής Αναφοράς», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 24/10/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 01/03/2021

Δίδακτρα: 350€

Σεμινάριο Ειδικής αγωγής: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

Σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες» διάρκειας 440 ωρών (ετήσιο) και διάρκεια μέχρι 09/01/2022, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διάρκεια: 440 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 01/03/2021

Δίδακτρα: 500€

Με την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.
 • Ψυχική υγεία και bullying: παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

          Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

         Έναρξη: 08/02/2021

         Δίδακτρα: 300€

 • Ετήσιο Σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, Αποδοχή, Ένταξη και Σχολείο

         Διάρκεια: 500 διδακτικές ώρες

        Έναρξη: 08/02/2021

        Δίδακτρα: 600€

 • Εργαλεία LEGO στην Εκπαίδευση

        Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

        Έναρξη: 08/02/2021

        Δίδακτρα: 480€

 • Η ελληνική Μουσική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

         Διάρκεια: 480 διδακτικές ώρες

         Έναρξη: 15/02/2021

         Δίδακτρα: 650€

 • Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή σε εκπαιδευτικές δομές & χώρους πολιτιστικής αναφοράς

          Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

          Έναρξη: 01/03/2021

          Δίδακτρα: 350€

 • Σεμινάριο Ειδικής αγωγής: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες

         Διάρκεια: 440 διδακτικές ώρες

         Έναρξη: 01/03/2021

         Δίδακτρα: 500€

Donors Post