Skip to main content

Μπατσολάκης

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ποιοι είμαστε

Το εκπαιδευτικό Κέντρο ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ Γ. ξεκίνησε την λειτουργία του ως φορέας επαγγελματικής κατάρτισης το 2005. Η έδρα του κέντρου βρίσκεται στην Κομοτηνή. Το 2019 προστέθηκε η δομή στην Καλλιθέα, Αττικής. Από το 2021, το κέντρο είναι αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, ενώ επίσης διαθέτει για την δομή του στην Κομοτηνή άδεια Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Το κέντρο είναι αναγνωρισμένο, επίσης, ως Ιδιωτική Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και φορέας Υλοποίησης Προγραμμάτων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη από το 2010 η εταιρία έχει επενδύσει στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογικές, διαθέτοντας ιδιόκτητο σύστημα τηλεκατάρτισης το οποίο και έχει τελειοποιηθεί μεθοδολογικά μέχρι σήμερα. Έχοντας τεράστια εμπειρία στο χώρο της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, το κέντρο, σκοπεύει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών συμβουλευτικής & επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Τα θεματικά αντικείμενα στα οποία ειδικεύεται το κέντρο είναι:

 • η Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • τα Τουριστικά Επαγγέλματα και

 • η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

Αναλυτικά οι στόχοι του Κέντρου ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ Γ. είναι:

 • Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας των ανέργων για ένταξη στην αγορά εργασίας.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως των νέων και των γυναικών.

 • Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.

 • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

 • Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του ενεργού δυναμικού.

 • Η πρωτοπορία στον τομέα της εκπαίδευσης από απόσταση.

 • Δημιουργία συστημάτων και μηχανισμών διαρκούς ανίχνευσης και παρακολούθησης για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας και τη σύζευξη τους με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων και εκδηλώσεων.

 • Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

 • Σύμπραξη με άλλους φορείς κατάρτισης αλλά και κοινωνικούς φορείς για την διαρκή αναβάθμιση και επικαιροποίηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε

Στην πορεία των 15 και πλέον χρόνων λειτουργίας, η εταιρία πρωτοστατούσε πάντα στη δυναμική τοποθέτηση σε κάθε αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και τις επιταγές του για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, διαπρέποντας στους τομείς της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η μακροχρόνια εμπειρία επέτρεψε τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών, με επίλεκτο διδακτικό προσωπικό, κορυφαία διοικητικά στελέχη, άριστη υλικοτεχνική υποδομή και πρωτοποριακές μεθόδους κατάρτισης, για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Με το κύρος του δοκιμασμένου διδακτικού έργου, το μέγεθος των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, το εξαιρετικό επίπεδο του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και του ενδιαφέροντος για το κοινωνικό όφελος, το Κέντρο ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ Γ. αποτελεί εγγύηση για παροχή κατάρτισης υψηλού επιπέδου. Το κέντρο διαθέτει τα κάτωθι: 

 • πληροί τις προδιαγραφές του με ΑΠ 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»,

 • προσφέρει ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας καλλιεργώντας το πνεύμα συνεργασίας και την ομαδικότητα και εφαρμόζοντας πολιτικές ίσης μεταχείρισης,

 • δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του μέσα από τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια σε θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας,

 • διαθέτει για χρήση:

  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης/ΟΣΤΚ
  • Πληροφορικό Σύστημα διοικητικής υποστήριξης/ΠΣΔΥ

Εστιάζουμε επίσης σε έργα Erasmus+ στον τομέα της εκπαίδευσης. Ετοιμάζουμε δύο τύπους έργων: Συμπράξεις Σχολικών Ανταλλαγών (Βασική Δράση 229) και Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση (Βασική Δράση 201).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ!

Who we are

We are a professional educational advisory center that carries out multi-level tasks with the aim of obtaining European funds for educational institutions (kindergartens, primary schools, lower and upper secondary schools as well as universities).

We mainly focus on Erasmus+ projects in the field of education. We prepare two types of projects: School Exchange Partnerships (Key Action 229) and Strategic Partnerships for School Education (Key Action 201).

Διεύθυνση

OID NUMBER

E10258732
DISCOVER
CONNECT
GET INSPIRED
EXPERIENCE

BATSOLAKIS LIFELONG LEARNING

BATSOLAKIS LIFELONG LEARNING

What makes us stand out?

FREE ASSISTANCE

We will write a project for you without charging any fees. Thanks to our lifetime experience, the chances for its approval are really high.

INTERNATIONAL COOPERATION

We cooperate with many European educational institutions of all levels so that our projects are varied and tailored to the needs of the organisation.


EASY AND FAST COMMUNICATION

We will try to answer your questions and dispel your doubts as soon as possible. Our highly qualified advisors will explain all the procedural issues in detail and familiarise you with some key project documents.